СЬОГОДЕННЯ КОЛЕДЖУ

      Державний вищий навчальний заклад «Київський електромеханічний коледж»  - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

фото

     Освітня модель навчального закладу враховує пріоритети державної політики у сфері освіти.

      Коледж функціонує як державний вищий навчальний заклад, забезпечує високий рівень загальноосвітньої підготовки студентів, необхідний для здобуття ними освіти на наступних етапах навчання, активного входження у майбутню професійну діяльність, утвердження у правильності вибору професії, виховує свідомих громадян української держави.

      За 140 років діяльності навчальний заклад підготував більше 65000 фахівців для залізничного транспорту, метрополітену інших підприємств України.

     Коледж є демократичним закладом, який характеризується відкритістю перед суспільством, широким залученням педагогічного колективу, студентів, їхніх батьків і представників громадськості до розробки та реалізації стратегії і змісту його діяльності, відповідальністю за якість освітніх послуг як перед майбутнім фахівцем, так і перед державою.
Коледж є навчальним закладом, у якому освітній процес будується на засадах наукових знань, кожен навчальний предмет та навчальна дисципліна розглядаються відповідно до даних про нього сучасної науки.

      Домінантою в діяльності закладу є набуття майбутніми фахівцями життєвої і соціальної компетентностей. Тому в процесі загальноосвітньої та професійної підготовки основна увага спрямовується на формування цінностей, необхідних громадянину демократичної держави, на інтелектуальний, моральний, фізичний, художньо-естетичний розвиток студентів. Діяльність закладу сприяє саморозвитку і самореалізації особистості майбутнього фахівця, становленню його як творця і проектувальника власного життя.

      Модель навчально-виховного процесу будується на основі багатокомпонентного змісту освіти, вікових індивідуально особистісних норм розвитку майбутніх фахівців, гуманності, застосування особистісно орієнтованих педагогічних систем, вибору перспективних освітніх технологій, посилення ролі самостійної роботи студентів, комп'ютерної підтримки навчання, діагностичних і стимулюючих форм контролю та оцінювання досягнень студентів у різних видах навчальної діяльності, турботи про їхнє фізичне і психічне здоров'я, проведення моніторингу якості освіти.

     Структурні підрозділи Державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний коледж»  створені і функціонують відповідно до чинного законодавства.

      Для організації підготовки фахівців за різними напрямами та спеціальностями у закладі як структурні підрозділи відокремлюються відділення та циклові комісії викладачів споріднених предметів та дисциплін.

      Відділення - основний організаційний і навчально-виховний структурний підрозділ Коледжу, що забезпечує підготовку фахівців за відповідним напрямом (спеціальністю).

      У коледжі функціонують п’ять відділень, на яких здійснюється підготовка фахівців за шістьма спеціальностями (відділення безвідривної підготовки та професійного навчання поєднує в собі чотири спеціальності):

з/п

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Денна

Заочна

1

2

3

4

5

1

12

Інформаційні технології

123

Комп`ютерна інженерія

60

0

2

15

Автоматика та приладобудування 

151

Автоматика та компютерно-інтегровані технології

60

 

50

 

3

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

75

50

4 17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 60 0
5 27 Транспорт 273 Залізничний транспорт 200 115

      Навчання на відділеннях за названими спеціальностями здійснюється на основі базової та повної середньої освіти. Студентам надається можливість впродовж першого і другого курсу навчання отримати повну загальну середню освіту одночасно із здобуттям професійної освіти за відповідною спеціальністю.

      Предметні (циклові) комісії викладачів є базовими структурними підрозділами, що створюються рішенням дирекції Коледжу і здійснюють навчально-виховну і методичну діяльність зі споріднених навчальних дисциплін. Очолює роботу предметної (циклової) комісії голова циклової комісії. Викладачі, які входять до складу циклових комісій, здійснюють викладання загальноосвітніх предметів та дисциплін професійної підготовки.  Для організації і проведення навчально-методичної та виховної роботи працюють 11 циклових комісій, в тому числі:

- предметна комісія природничо-математичних дисциплін;

- предметна комісія суспільно-економічних дисциплін;

- предметна комісія філологічних дисциплін;

- циклова комісія загально-технічних дисциплін;

- предметна комісія фізичного виховання та захисту Вітчизни;

- циклова комісія професійних дисциплін та практичної підготовки за освітньою програмою "Електропостачання";

- циклова комісія професійних дисциплін та практичної підготовки за освітньою програмою "Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу";

- циклова комісія професійних дисциплін та практичної підготовки за освітньою програмою "Монтаж обслуговування та ремонту автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті";

- циклова комісія професійних дисциплін та практичної підготовки за освітньою програмою „Обслуговування    та    ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті";

- циклова комісія професійних дисциплін та практичної підготовки за освітньою програмою "Обслуговування комп"ютерних систем і мереж";

- циклова комісія професійних дисциплін та практичної підготовки за освітньою програмою"Експлуатація радіотехнічних ситем та пристроїв".

      У коледжі функціонують 22 кабінети, 27 лабораторій, 10 комп’ютерних класів, бібліотека та читальна зала на 80 місць, актова зала на 300 місць, кімнати для занять в гуртожитках, кабінет для курсового та дипломного проектування, 2 корпуси навчальних майстерень, начальні полігони, спортивна зала, легкоатлетични манеж, 2 спортивних майданчика. Навчально–лабораторна база коледжу постійно оновлюється сучасними комп’ютерами, інтерактивним та мультимедійним обладнанням, сучасним новітнім  обладнанням, яке використовується на підприємствах залізничного транспорту.  При цьому пріоритетними лишаються завдання забезпечення високої якості освітніх послуг та рівний доступ молоді до здобуття якісної освіти.

         Модернізація змісту освіти у коледжі  ґрунтується на використанні позитивних надбань української і зарубіжної педагогіки, результатів новітніх наукових психолого-педагогічних досліджень, впровадженні нових технологій на залізничному транспорті, в метрополітені та на інших підприємствах-роботодавцях і передбачає врахування таких пріоритетів: 
-        створення умов для всебічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання;

-        перехід до особистісно орієнтованих навчальних технологій; 
-        виховання особистісних якостей громадянина-патріота України; 
-        формування життєвої, фахової, соціальної, комунікативної і комп'ютерної компетентностей студентів;

-        комплексна реалізація оздоровчої функції освіти;
-        забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності із загальної середньої та професійної підготовки.

Методологічною основою визначення змісту освіти є загальнолюдські і національні цінності. У доборі змісту враховується його доступність, науковість, наступність і перспективність, практичне значення, можливості для загальнокультурного, наукового, технологічного розвитку особистості. Зміст освіти детермінований українознавчим спрямуванням, що забезпечується вивченням в коледжі таких загальноосвітніх предметів як українська мова, українська література, українська мова за професійним спрямуванням, історія України, географія, а також висвітленням українознавчого матеріалу у змісті інших навчальних предметів; характеризується професійним спрямуванням, що забезпечує професійне становлення особистості ще на етапі вивчення предметів загальноосвітнього циклу.

Принциповими підходами в оновленні змісту освіти є формування у студентів умінь знаходити, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, у тому числі й з глобальних і локальних інформаційних мереж з різноманітними базами даних, застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення.

Особлива увага звертається на збереження у змісті освіти базового ядра - найбільш цінної і незамінної для освіченості і розвитку людини його складової, яка базується на науковій, художній, технічній картинах світу та на морально-естетичних цінностях.

Зміст загальної середньої освіти у коледжі забезпечує реалізацію вимог Державних стандартів загальної середньої освіти та норм типового навчального плану, розробленого і затвердженого Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.
Мовно-літературна освіта базується на ствердженні виключної ролі української мови, яка виявляється у чотирьох взаємопов'язаних аспектах: як навчальний предмет, як основний засіб комунікації і одержання знань з інших сфер пізнання, як засіб трансформації одержаної студентом інформації в особистісну систему знань, умінь, переконань, як засіб розвитку і самовираження особистості студента, утвердження його в суспільстві.

Важливим змістовим компонентом освіти є обов’язкове засвоєння студентами іноземної мови на рівні практичного оволодіння, що створює можливості для налагодження ефективної комунікації, залучення до надбань світової культури та технічної літератури.

Природознавча галузь освіти реалізується через вивчення фізики, хімії, біології, географії, астрономії та шляхом їх інтеграції на певних етапах навчання і передбачає посилення практичної спрямованості відповідного змісту, сприяння розкриттю ролі людини у пізнанні природи, цілісності її сприйняття, розумінню значення сучасних технологій і виробництв з позиції екологічного мислення.

Пріоритети у навчанні математики надаються формуванню у студентів уявлення про сутність математичного знання, ознайомленню з ідеями і методами математики, її роллю у пізнанні і перетворенні дійсності, забезпеченню оволодіння системою математичних знань і умінь, необхідних для успішного вивчення технічних дисциплін.

Опанування студентами комп'ютерної грамотності та інформатизація навчання спрямовується на забезпечення їх успішної адаптації в інформаційному суспільстві. До складу загальноосвітніх предметів входить інформатика, вивчення якої забезпечує обов'язкове володіння студентами комп'ютером на рівні користувача, набуття ними навичок використання комп’ютерних технологій для збору і обробки інформації. Інформатизація освіти передбачає широке застосування цифрових освітніх засобів у процесі вивчення всіх навчальних предметів, запровадження їх ресурсного програмного забезпечення.

Відображення ідей культури фізичного і психічного здоров'я, цінності здорового способу життя у змісті різних предметів забезпечує втілення комплексного підходу до реалізації оздоровчої функції закладу, зумовлює піднесення оздоровчої функції виховання; забезпечення диференційованого підходу до вирішення його завдань; посилення мотиваційного компоненту виховання здорового способу життя; формування у студентів свідомого бережливого ставлення до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності.

Художньо-естетична освіта має на меті розвиток світоглядних уявлень студентів, зокрема, естетичного ставлення до дійсності та особистісно ціннісного ставлення до мистецтва; здатності до сприймання, розуміння і створення художніх образів, формування потреб в художньо-творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні. У процесі навчання студенти мають прилучатися до образних мов різних видів мистецтв; розмаїття жанрів і стилів українського та зарубіжного мистецтва, пізнавати своєрідність вітчизняної художньої культури в контексті світових культуротворчих процесів.

Практична підготовка забезпечує ознайомлення студентів з основами сучасного виробництва, основними технологічними процесами, основами технічної творчості; набуття навичок роботи знаряддями праці різних рівнів складності (від ручних до автоматизованих, в т.ч. комп'ютерною технікою); формування технолого-конструкторських, економічних, екологічних знань і вмінь. Вона сприяє професійному самовизначенню студентів, формуванню в них якостей, необхідних для трудової діяльності і подальшого їх навчання та професійного удосконалення.

Зміст професійної освіти визначається відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти і включає гуманітарну та соціально-економічну, математичну, природничо-наукову, професійну та практичну підготовку.
Зміст гуманітарної та соціально-економічної підготовки передбачає поглиблення та професіоналізацію мовної, філософської, культурологічної, соціологічної, правознавчої, економічної, фізкультурно-оздоровчої освіти та її професійне спрямування.

Математична, природничо-наукова підготовка включає вивчення дисциплін, які забезпечують формування у майбутніх фахівців наукової картини світу, становлення наукового мислення, розвиток системних уявлень про об’єктивні умови професійної діяльності.

Професійна та практична підготовка передбачає проходження навчальних, виробничої та технологічної, переддипломної практик.

Виробнича  практика студентів на третьому курсі проводиться, як правило, за місцем майбутнього працевлаштування випускників. 
Форми, тривалість і терміни проведення практик визначаються для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузевими стандартами вищої освіти. Навчальна практика проводиться на виробничій базі коледжу. Виробнича технологічна та переддипломна практика проводиться відповідно до договорів на підприємствах Південно-Західної, Одеської, Львівської та Південної залізниць України; Київського метрополітену та інших підприємствах міста Києва.

З метою забезпечення системності у вивченні навчальних дисциплін, уникнення дублювання навчального матеріалу, зміцнення міжпредметних зв'язків, єдності теоретичної і практичної підготовки, професійна підготовка здійснюється шляхом впровадження інтегрованих навчальних дисциплін, модульного структурування змісту навчального матеріалу.

Організація освітнього процесу у коледжі відбувається відповідно до вимог чинного законодавства і регламентується Положенням про організацію навчального процесу у ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж, Статутом коледжу.

Удосконалення організації навчального процесу у навчальному закладі здійснюється на засадах гуманності, особистісно орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку студентів та передбачає: 
– використання інформаційно-комп'ютерних технологій, інтерактивних методів навчання і мультимедійних засобів;

– індивідуалізацію навчально-виховного процесу та посилення ролі самостійної роботи студентів;

– застосування діагностичних і стимулюючих форм контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів у різних видах навчальної діяльності;

– впровадження електронних засобів навчання (підручників, посібників, каталогів, словників тощо), комп'ютерних навчальних програм;
– технічну і технологічну модернізацію навчальних лабораторій та засобів навчання;
– використання сучасних систем контролю якості знань студентів та проведення моніторингу якості освіти.

         Коледж працює в режимі 6-денного робочого тижня. Структура навчального року, режим навчальних занять та інших форм роботи визначаються  відповідно до вимог законодавства у сфері загальної середньої та вищої освіти на основі навчальних планів.

В основу діяльності коледжу покладена особистісно орієнтована модель організації навчання. Її ознаками є навчання і виховання особистості на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самоосвіти, осмисленого визначення своїх можливостей, життєвих цілей, стимулювання прагнення до самореалізації у сфері професійної діяльності. Особистісно зорієнтована освіта передбачає налагодження взаємодії викладача та студента на засадах взаєморозуміння та взаємоповаги, вимагає психологізації навчально-виховного процесу з опорою на надійну діагностичну основу. Ефективність навчання обумовлюється створенням ситуації успіху, здійсненням самоаналізу, самооцінки та самопізнання.
В умовах розвитку закладу особливого значення набувають принципи диференціації та індивідуалізації навчання. Навчальна система створюється на засадах врахування освітніх потреб, можливостей, творчих та професійних здібностей студентів, орієнтації на розвиток творчості - творчої активності, творчого мислення, здатності до адекватної діяльності в нових умовах, сприяння розвитку обдарованої студентської молоді.

Широко використовуються в навчанні нові інформаційно-комунікаційні технології.

Поточний контроль за рівнем навчальних досягнень студентів з предметів загальноосвітнього циклу здійснюється на підставі загальних критеріїв і норм оцінювання навчальної діяльності студентів. Обов'язковим є тематичний контроль результатів навчання. Форми, зміст і способи проведення підсумкового контролю якості знань визначаються предметними (цикловими) комісіями. Державна підсумкова атестація студентів із загальноосвітньої підготовки здійснюється відповідно до нормативних документів, зокрема до наказу Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної освіти".

У ході вивчення дисциплін здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів. Об’єктом поточного контролю є систематичність і якість роботи студентів під час занять, а також виконання завдань для самостійного опрацювання. Він проводиться з метою діагностики отриманих результатів. Підсумковий контроль включає семестрову атестацію у формі заліку чи екзамену відповідно до навчального плану.

         Урахування світових тенденцій розвитку освіти, соціально-економічних та технологічних  змін підносить створення рівних умов для безперервної освіти і навчання протягом життя на рівень пріоритетного напряму розвитку навчального закладу .

Загальна середня освіта є невід'ємною органічною складовою неперервної освіти. Вона є основою соціалізації молодої людини в суспільстві, фундаментом для подальшої її освіти та трудової діяльності і забезпечує наступність у становленні людини в процесі її переходу від дитинства до дорослого життя.

У коледжі створюються умови для забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на етапі завершення здобуття повної загальної середньої освіти та одержання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, а також підготовки для можливого переходу до навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, формування у майбутніх фахівців потреби і здатності до самоосвіти впродовж життя.

Установленню зв’язку між загальною середньою освітою та вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста сприяє розробка і впровадження інтегрованих навчальних планів та програм.
Наступність між різними ланками освіти забезпечується поглибленням співпраці коледжу з професійно-технічними училищами та університетами.

Коледж активізує встановлення партнерських зв’язків з Державним економіко-технологічним університетом транспорту, Українською державною академією залізничного транспорту, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту, Національним технічним університетом України «КПІ», Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, 

Коледж орієнтується на функціонування як самостійний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який надає можливість здобути повну загальну середню освіту відповідно до вимог Державних стандартів загальної середньої освіти та вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти відповідно до вимог Галузевих стандартів вищої освіти, має для цього необхідну матеріально-технічну базу, науково-методичне та кадрове забезпечення, характеризується високим рівнем якості освітніх послуг.

Існуюча модель управління коледжем відповідає сучасним вимогам демократичності, передбачає розширення впливу громадської думки на прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства, перерозподіл функцій між державним управлінням та органами самоврядування.

Основними шляхами модернізації управління коледжу є:

- посилення ролі органів громадського самоврядування;

- активізація участі професійних і громадських організацій у навчально-виховній, методичній, господарській діяльності Коледжу, прогнозуванні його розвитку, оцінювання якості освітніх послуг;

- всебічна підтримка та сприяння активній діяльності батьківських комітетів, опікунських рад, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації, розширення ролі студентського самоврядування в навчально-виховному процесі;

- поєднання державного контролю та впровадження нової етики управлінської діяльності, що ґрунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації;

- виконання управлінських функцій з урахуванням прогресивних здобутків сучасної науки управління, педагогічного менеджменту, досвіду ефективного управління в освітянській та інших галузях суспільного життя та виробництва;

- відкритість процесу розроблення управлінських рішень, їх апробації та затвердження;

- створення у Коледжі системи моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу на якість освітніх послуг, організація проведення перевірки навчально-виховної роботи відділень.

Організаційна структура управління коледжу створюється і функціонує відповідно до вимог чинного законодавства.
Загальне управління навчальним закладом здійснює державний орган управління - Міністерство освіти і науки України.
Безпосередньо управління коледжем здійснює директор.
Директор обирається загальними зборами трудового колективу з числа досвідчених і авторитетних фахівців-педагогів, які є громадянами України, вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту, стаж роботи не менше ніж п'ять років, відповідну підготовку до управлінської діяльності, високі моральні якості особистості та організаторські здібності.

Для забезпечення державно-громадського управління в навчальному закладі створені органи громадського самоврядування.
Вищим органом громадського самоврядування у коледжі є загальні збори трудового колективу. Колегіальним органом управління навчальним закладом є Педагогічна рада. Робочими органами є Адміністративна рада, Методична рада, приймальна комісія.

Керівництво відділеннями здійснюють завідувачі, предметними  (цикловими) комісіями - голови. Методичну роботу здійснюють  предметні (циклові) комісії, діяльність яких координується з урахуванням потреб і завдань коледжу.

З метою демократизації управління та встановлення зворотного зв'язку для коригування управлінських рішень у закладі діють колективні органи студентського самоврядування: старостат,   студентські  ради відділень, студентські ради гуртожитків, повноваження яких визначаються Статутом коледжу.

Органи самоврядування є дієвим засобом формування громадської думки і ефективним способом демократизації управління. Взаємодія управлінських структур і органів самоврядування сприяє процесам діалогізації взаємин, узгодженості внутрішніх мотивів із зовнішніми вимогами.

Акцент діяльності директора зміщується на удосконалення особистої діяльності і створення умов для самоорганізації діяльності студентів, викладачів, адміністрації, здійснюється перехід від домінуючого оперативного до стратегічного цільового управління через узгодження власних функцій з функціями усіх суб'єктів навчально-виховного процесу.
Діяльність організаційних структур на всіх рівнях управління коледжу має рефлексивний характер завдяки впровадженню моніторингового супроводу управління. Моніторинг якості освіти в закладі проводиться за участю викладацького колективу, студентів, батьків, представників підприємств-роботодавців.

Ефективність системи управління встановлюється шляхом комплексного оцінювання діяльності коледжу, хід та результати якого оприлюднюються.

Коледж має у своєму складі навчально-матеріальну базу, яка дозволяє забезпечити організацію навчально-виховного процесу у відповідності з вимогами державних стандартів освіти та освітньо-професійних програм. У відповідності з навчальними планами, за якими здійснюється підготовка фахівців, у коледжі створено повний перелік лабораторій та кабінетів, навчальні майстерні на 8 цехів, навчальні полігони, які обладнані сучасною наочністю, діючими стендами, макетами, приладами відповідно до навчальних програм з усіх дисциплін. Існуюча матеріально-технічна база дозволяє на базі коледжу виконувати 100\\% лабораторно-практичних робіт. Оснащення навчального процесу ПЕОМ, технічними засобами навчання, відповідає вимогам навчальних планів, хоча перспективними планами розвитку матеріальної бази передбачено подальше оновлення та збільшення кількості комп’ютерів.

У коледжі працює стабільний, висококваліфікований педагогічний колектив, який здатний забезпечити належний рівень підготовки фахівців. За результатами атестації більшість педпрацівників мають вищу та першу кваліфікаційні категорії. Щороку збільшується кількість викладачів з педагогічним званням.

У коледжі функціонує бібліотека і читальна зала на 80 місць. Загальний фонд складає близько 65000 примірників. Книжковий фонд поповнюється за рахунок придбань та бібліотечних установ.

Для забезпечення відповідних соціально-побутових та культурних потреб студентів викладачів та співробітників Коледж має актову залу, два спортивні майданчики та спортивну залу, залу засідань, медичний пункт,  буфет. На балансі коледжу є два гуртожитки, де мешкають всі іногородні студенти. В гуртожитку є кімнати самопідготовки, кімнати для приготування їжі, кімнати гігієни жінок, душові, сушильні приміщення, санвузли, кімнати для відпочинку.

Між адміністрацією коледжу і профспілковим комітетом щорічно на зборах трудового колективу укладається колективний договір, в якому значна увага приділяється розвитку соціальної сфери.

Коледж фінансується з державного бюджету, а також із позабюджетних джерел. Джерелами позабюджетних коштів є навчання студентів на платній, договірній основі, навчання на підготовчих курсах, навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців середньої ланки підприємств Укрзалізниці. Всі кошти, які отримуються за рахунок позабюджетного фінансування, направляються на забезпечення діяльності коледжу і розвиток його навчально-матеріальної бази. Ця форма розвитку є перспективною і надалі буде активно використовуватися у коледжі.

Міністерство освіти і науки України

Офіційний сайт Урядового контактного центру

Офіційний сайт Солом'янської районної в місті Києві адміністрації
Освіта в УкраїніОстанні новини


Кар’єрні перспективи для молоді ДТЕК

Кар’єрні перспективи для молоді: ДТЕК Київські електромережі оголосив набір студентів на дуальне навчання у 2021-2022 учбовому році   У 2021-2022 навчальному…

ВСТУП 2021

Правила прийому у 2021р. Правила прийому для здобуття ступеню бакалавра у 2021р.  Перелік спеціальностей, для прийому на навчання осіб, які здобули…

Стипендія 2021

Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі "Київський електромеханічний коледж" Протокол СК № 4 від 24.06.2021 Загальний…

Вакансії

  Запрошуємо на роботу    - вихователів в студентський гуртожиток;  - прибиральниць;  - робітників з обслуговування:  - сантехніка,…

Турнір пам`яті

     1 лютого 2020 року у ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж» пройшли змагання з волойболу — турнір пам`яті Майстра Спорту СРСР Святослава Валіцького.…

Конференція

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів»  Програма…

Нормативні документи коледжу

Звіт про перевірку відділення АСУ за 2019 н.р. Звіт про перевірку відділення ЕЛ за 2017 н.р. Положення про Методичну раду коледжу  План роботи…

Інформація для студентів та викладачів

  Розклад занять на ІІ семестр 2020-2021 н.р.   Розклад занять на ІІ семест 2020-2021 н.р. для студентів бакалаврату    

Всі новини...